C1 Advanced

Format de l’examen

C1 Advanced posa a prova a fons totes les habilitats lingüístiques.

L’examen actualitzat (per a convocatòries de gener de 2015) consta de quatre proves desenvolupades per avaluar les teves habilitats lingüístiques en anglès. Podeu veure el contingut de cada prova a continuació.

La prova d’expressió oral es realitza presencialment, amb dos candidats i dos examinadors. Això facilita una mesura més realista i fiable de la teva capacitat de comunicar-te en anglès.

Prova

Contingut

Finalidad

Comprensió de lectura i ús de la llengua
(Reading and Use of English)
(1 hora i 30 minuts)
Veure prova d’exemple

8 parts/
56 preguntes

Demostrar que podeu abordar fàcilment diferents tipus de text, com ara ficció, diaris i revistes. Posa a prova el teu ús d’idiomes amb diferents tipus d’exercicis que avaluen el teu domini de la gramàtica i el vocabulari.

Expressió escrita
(Writing)
(1 hora i 30 minuts)
Veure prova d’exemple

2 parts

Has d’escriure dos textos diferents, com ara assajos, cartes/correus electrònics, propostes, informes i ressenyes.

Comprensió auditiva
(Listening)
(uns 40 minuts)
Veure prova d’exemple

4 partes/
30 preguntes

Posa a prova la teva capacitat de seguir i entendre diversos continguts orals, com ara entrevistes, programes de ràdio, presentacions, xerrades i converses quotidianes.

Expressió oral
(Speaking)
(15 minuts per cada parella de candidats)
Veure prova d’exemple

4 parts

Posa a prova la teva capacitat de comunicar-te eficaçment en situacions presencials. Realitzaràs la prova d’expressió oral juntament amb un altre candidat.

 

Reading

La prova avançada de comprensió lingüística del C1 Advanced consta de vuit parts que contenen una barreja de diferents tipus de text i preguntes.

Resum

Temps:

1 hora 30 minutos

Nombre de parts:

8

Nombre de preguntes:

56

Extensió dels textos:

Hay que leer 3,000–3,500 palabras en total.

Origen dels textos:

Periódicos y revistas, revistas profesionales, libros (ficción y no ficción), contenidos promocionales e informativos.

Part 1 (Espais en blanc amb opció múltiple)

En què consisteix la part 1?

Text en el qual hi ha alguns espais en blanc numerats, cadascun dels quals representa una paraula o una frase. Després del text hi ha quatre possibles respostes per a cada espai en blanc i has de triar la resposta correcta (A, B, C o D).

Què he de practicar?

Vocabulari – expressions, col·locació, matisos de significat, verbs amb preposició, frases fetes, etc.

Quantes preguntes hi ha?

8

Com puntuen?

1 punt per cada resposta correcta.

Part 2 (Espais en blanc amb resposta oberta)

De què es compon la part 2?

Un text en el qual hi ha alguns espais en blanc, cadascun dels quals representa una paraula que falta. Heu d’esbrinar la paraula correcta per a cada blanc.

Què he de practicar?

Gramàtica i vocabulari.

Quantes preguntes hi ha?

8

Com puntuen?

1 punt per cada resposta correcta.

Part 3 (Formació de paraules)

En què consisteix la part 3?

Un text que conté vuit espais en blanc. Cada espai en blanc representa una paraula. Al final de cada línia hi ha una paraula ‘guia’ que has de canviar d’alguna manera per completar la frase correctament.

Què he de practicar?

Vocabulari.

Quantes preguntes hi ha?

8

Com puntuen?

1 punt per cada resposta correcta.

Part 4 (Transformacions amb paraules clau)

De què es compon la part 4?

Cada pregunta conté una frase seguida d’una paraula clau i una segona frase amb un espai en blanc a l’interior. Heu d’utilitzar aquesta paraula clau per completar la segona frase, de tres a sis paraules, de manera que signifiqui el mateix que la primera frase.

Què he de practicar?

Gramàtica, vocabulari i col·locació.

Quantes preguntes hi ha?

6

Com puntuen?

Fins a 2 punts per cada resposta correcta.

Part 5 (Opció múltiple)

En què consisteix la part 5?

Un text amb algunes preguntes d’opció múltiple. Per a cada pregunta hi ha quatre opcions i has de triar A, B, C o D.

Què he de practicar?

Lectura per conèixer circumstàncies, opinions, to, propòsit, idea principal, implicació, actitud.

Quantes preguntes hi ha?

6

Com puntuen?

2 punts per cada resposta correcta.

 Part 6 (Emparellament múltiple de textos amb referències creuades)

De què es compon la part 6?

Quatre textos curts amb múltiples preguntes de concordança. Hauríeu de llegir tots els textos i després aparellar cada pregunta amb els elements dels textos.

Què he de practicar?

Comprendre i comparar opinions i actituds a través de diversos textos.

Quantes preguntes hi ha?

4

Com puntuen?

2 punts per cada resposta correcta.

Part 7 (Text amb espais en blanc)

De què es compon la part 7?

Una sola pàgina de text amb algun espai en blanc numerat que representa els paràgrafs que falten. Després del text hi ha alguns paràgrafs que no estan en l’ordre correcte. Heu de llegir el text i els paràgrafs i després decidir a quin paràgraf correspon cada espai en blanc.

Què he de practicar?

Comprendre l’estructura i el desenvolupament d’un text.

Quantes preguntes hi ha?

6

Com puntuen?

2 punts per cada resposta correcta.

Part 8 (Emparellament múltiple)

De què es compon la part 8?

Una sèrie de preguntes d’aparellament múltiples seguides d’un text o diversos textos curts. Heu de coincidir cada pregunta amb els elements del text.

Què he de practicar?

Lectura per conèixer informació, detalls, opinions i actituds concretes.

Quantes preguntes hi ha?

10

Com puntuen?

1 punt per cada resposta correcta.

 

Writing

En ambdues parts de la prova d’expressió escrita avançada C1 has de demostrar que pots escriure diversos tipus de text en anglès.

Resum

Temps:

1 hora 30 minuts

Nombre de parts:

2

Nombre de preguntes:

Part 1: una pregunta obligatòria

Part 2: una pregunta per triar entre tres

Tipus de text:

Diversos tipus: assaig, carta/correu electrònic, proposta, informe, revisió.

Part 1 (Pregunta obligatòria)

En què consisteix la part 1?

Heu de llegir un text i després escriure un assaig basat en els punts inclosos en el text. Se li demanarà que expliqui quin dels dos punts és més important i que fonamenti la seva opinió.

Què he de practicar?

Desenvolupar els punts el més plenament possible per demostrar l’ús d’estructures, vocabulari i funcions lingüístiques, per exemple, avaluació i expressió d’opinions, formulació d’hipòtesis, justificació, persuasió.

Quantes preguntes hi ha?

Una pregunta obligatòria.

Quina extensió ha de tenir l’escrit?

220-260 paraules.

Part 2 (Tasca de redacció basada en situacions)

De què es compon la part 2?

Has d’escriure un text per triar entre diferents tipus (carta/correu electrònic, proposta, informe o ressenya). Per guiar-vos a través de la redacció, se us proporcionarà informació sobre el context, la finalitat del tema i els destinataris.

Què he de practicar?

Redactar els diferents tipus de text que es podrien incloure a la revisió.

Quantes preguntes hi ha?

Una tasca a escollir entre tres.

Quina extensió ha de tenir l’escrit?

220-260 paraules.

 

Listening

La prova de comprensió auditiva avançada C1 consta de quatre parts. A cada part has d’escoltar un o més textos gravats i respondre algunes preguntes. Les gravacions es reprodueixen dues vegades.

Resum

Temps:

Uns 40 minuts

Nombre de parts:

4

Nombre de preguntes:

30

Origen de les gravacions:

Monòlegs: programes de ràdio, discursos, xerrades, conferències, anècdotes, etc.; o amb diversos socis: programes de ràdio, entrevistes, discussions, converses, etc.

 Part 1 (Opció múltiple)

En què consisteix la part 1?

Tres fragments curts de converses multiparella. Hi ha dues preguntes d’opció múltiple per a cada extracte i has de triar A, B o C.

Què he de practicar?

Escoltar la comprensió del sentiment, l’actitud, l’opinió, el propòsit, la funció, l’acord, el curs de l’acció, l’essència, les circumstàncies, etc.

Quantes preguntes hi ha?

6

Com puntuen?

1 punt per cada resposta correcta.

Part 2 (Completar frases)

De què es compon la part 2?

Un monòleg d’aproximadament 3 minuts. Has d’emplenar les frases del full de preguntes amb la informació que has escoltat a la gravació.

Què he de practicar?

Comprensió auditiva de la informació específica i de les opinions expressades.

Quantes preguntes hi ha?

8

Com puntuen?

1 punt per cada resposta correcta.

Part 3 (Opció múltiple)

En què consisteix la part 3?

Una conversa entre dos o més interlocutors d’aproximadament 4 minuts. Heu de respondre algunes preguntes de diverses opcions triant la resposta correcta entre quatre opcions possibles (A, B, C o D).

Què he de practicar?

Comprensió auditiva d’actituds, opinions, acord, essència, sentiment, propòsit del parlant, funció i circumstàncies.

Quantes preguntes hi ha?

6

Com puntuen?

1 punt per cada resposta correcta.

Part 4 (Emparellament múltiple)

De què es compon la part 4?

Una sèrie de cinc monòlegs sobre un tema en concret d’aproximadament 30 segons cadascun. En el full de preguntes hi ha dues tasques i en ambdues cal igualar cadascun dels cinc interlocutors amb una de les vuit possibles respostes.

Què he de practicar?

Comprensió auditiva de l’essència, actitud, opinió, punts principals, propòsit i sentiment de l’orador; interpretació del context.

Quantes preguntes hi ha?

10

Com puntuen?

1 punt per cada resposta correcta.

 

Speaking

La prova d’expressió oral avançada Cambridge English: C1  consta de quatre parts que correràs al costat d’un altre candidat.

Hi ha dos examinadors. Un dels examinadors lidera la prova (et fa preguntes, et dona el full amb temes de què parlar, etc.). L’altre escolta el que dius i pren notes.

Resum

Temps:

15 minuts per cada parella de candidats

Nombre de parts:

4

Has de parlar:

amb l’examinador

amb l’altre candidat

per tu mateix

Part 1 (Entrevista)

En què consisteix la part 1?

Conversa entre candidats i interlocutor. L’examinador et farà preguntes i hauràs d’informar sobre els teus interessos, estudis, professions, etc.

Què he de practicar?

Proporcionar informació personal i expressar la seva opinió sobre diversos temes.

Quant de temps hem de parlar?

2 minuts

Part 2 (Torn llarg)

De què es compon la part 2?

L’examinador et dona tres fotos i et demana que parlis de dues d’elles. Has de parlar durant 1 minut sense interrupcions i després la persona que truca demanarà a l’altre candidat que comenti el que has dit durant 30 segons. L’altre candidat rep un conjunt diferent de fotografies i cal escoltar-lo i comentar-lo un cop han acabat de parlar. Les preguntes que heu de respondre sobre les vostres fotos s’escriuen a la part superior de la pàgina per recordar-vos el tema del qual heu de parlar.

Què he de practicar?

Parla per iniciativa pròpia d’alguna cosa: comparar, descriure, expressar opinions, especular.

Quant de temps hem de parlar?

1 minut per candidat, més una resposta de 30 segons del segon candidat.

Part 3 (Tasca col·laborativa)

En què consisteix la part 3?

Conversa amb l’altre candidat. L’examinador et dóna instruccions escrites amb preguntes utilitzades en la discussió. Has de parlar amb l’altre candidat durant uns 2 minuts (3 minuts en grups de tres) sobre les preguntes escrites. Després de la discussió, l’examinador et farà una altra pregunta on has de prendre una decisió. Tens 1 minut parlar entre ells i prendre la decisió (2 minuts en grups de tres).

Què he de practicar?

Intercanviar idees, expressar i justificar opinions, expressar acord o desacord, suggerir, especular, avaluar, arribar a una decisió negociada, etc.

Quant de temps hem de parlar?

3 minuts (una discussió de 2 minuts seguida de la tasca de prendre una decisió en 1 minut)

Part 4 (Discussió)

De què es compon la part 4?

Discussió addicional amb l’altre candidat sobre els temes o qüestions abordats en la tasca de la part 3. La persona que truca et fa algunes preguntes i has de discutir-les amb l’altre candidat.

Què he de practicar?

Expressar i justificar opinions, acords i desacords.

Quant de temps hem de parlar?

5 minuts

 

 

 

Preparació

Mostres gratuïtes d’exàmens en paper

Descarrega’t la mostra gratuïta 1 de l’examen C1 Advanced

Mostres d’examen amb ordinador gratuïtes

Heu d’utilitzar el navegador Firefox per accedir a aquestes proves d’exemple. Podeu descarregar Firefox de forma gratuïta aquí.  Un cop descarregat, obriu Firefox i utilitzeu els enllaços següents per veure les proves.

  1. Mireu aquest tutorial abans de començar.
  2. Consulta les teves respostes a mesura que fas la prova. Un cop finalitzada la prova, no podràs verificar-la.

Examen de lectura i ús de l’anglès

Exemple  de prova d’escolta

Exemple de prova d’expressió escrita (expressió escrita)

Guies de resposta:

Guia de resposta de la lectura i l’ús de la llengua anglesa

Guia de resposta de prova d’escolta (comprensió auditiva)

No hi ha cap guia de resposta per a la prova d’escriptura, però podeutrobar respostes d’exemple i comentaris delsexaminadors a les pàgines corresponents del manual avançat C1.

 

Millora el teu anglès practicant

Activitats en línia gratuïtes per llegir, escriure, escoltar, millorar la gramàtica, la pronunciació i el vocabulari.

Busca activitats en anglès per a aquest nivell

Activitats d’autoaprenentatge

Practica les teves habilitats de comprensió lectora, escrita, conversa i comprensió auditiva utilitzant aquests recursos en línia gratuïts. Aquests materials estan dissenyats per ajudar-vos a desenvolupar la comprensió lectora, utilitzar vocabulari desconegut i planificar, escriure, editar i millorar la vostra expressió escrita per a l’examen.

Preparació durant la Covid-19

Writing: part 1  (La prova discursiva)

Speaking: part 2 (torn llarg)

Reading: part 5 (opció múltiple)

Llista de comprovació de la prova d’escriptura Nivell C1

Utilitzeu aquesta llista de comprovació per millorar el vostre anglès escrit i practicar per a l’examen.

Descarrega’t la llista de comprovació de la prova d’expressió escrita de nivell C1

Informació d’interès per als candidats

Una guia d’exàmens amb recomanacions de preparació d’exàmens, consells de dia de prova i enllaços útils.

Descarregar informació per a candidats avançats C1

Resum de normes per als candidats

Tota la informació important que has de saber quan facis l’examen.

Descarregar resum de normes per als candidats

Preguntes més freqüents i consells del dia de la prova

Preguntes freqüents avançades C1

Consells del dia de l’examen – Exàmens de paper

Consells del dia de l’examen – Exàmens d’informàtica

 

Materials de preparació oficials de Cambridge English

Podeu trobar una àmplia gamma de materials de suport oficials de Cambridge English produïts per Cambridge Assessment English i Cambridge University Press. Els materials de suport inclouen llibres de text i proves de pràctica, tant en format imprès com digital.

Compact Advanced

Compact Advanced proporciona als estudiants de C1 una preparació i pràctica completa per a l’èxit en l’examen revisat C1 Advanced.

Comprar el llibre

Complete Advanced

Complete Advanced proporciona una preparació completa per a l’examen revisat en 2015 C1 Advanced.

Comprar el llibre

Objective Advanced

Objective Advanced és una edició actualitzada i revisada del curs C1 Advanced, un dels més venuts.

Comprar el llibre

Cambridge English: Advanced 2

Aquestes proves d’examen autèntiques proporcionen als candidats una excel·lent oportunitat per familiaritzar-se amb el contingut i el format de l’examen C1 Advanced actualitzat.

Comprar el llibre

Advanced Trainer

L’Advanced Trainer Second Edition ofereix sis proves de pràctiques per a l’examen C1 Advanced revisat.

Comprar el llibre

Més materials oficials per a la preparació d’exàmens

Consulta l’àmplia gamma de materials de suport a l’examen C1 Advanced.

Veure’n més

Testbank

Les proves oficials de Cambridge English ja estan disponibles en línia a Testbank. Pots treballar en mode examen (amb temps limitat) o en modalitat pràctica (amb possibilitat de múltiples intents) per ajudar-te a preparar l’examen.

Comprar Testbank

  

Results

Les qualificacions avançades del C1 es presenten d’acord amb la Cambridge English Scale.  

Rebràs partitures separades per a cadascuna de les quatre habilitats (comprensió lectora, expressió escrita, comprensió auditiva i expressió oral), que et donaran una comprensió clara de la teva actuació. Aquestes puntuacions són mitjanes, de manera que teniu una puntuació global per a l’examen. També et donarem una nota i un nivell del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MCER).  

Per obtenir més informació sobre la Cambridge English Scale, descarrega’t la nostra fitxa tècnica

Quan rebré el meu Informe de Qualificació Avançada C1?

Tots els candidats reben un Informe de Qualificació i, si superes l’examen, també rebràs un certificat.  

El teu Informe de Qualificació estarà disponible en línia de quatre a sis setmanes després de l’examen en paper, i de dues a tres setmanes després de l’examen d’ordinador. La manera més ràpida d’obtenir les teves qualificacions és apuntar-te al nostre També hi ha un servei perquè les institucions verifiquin el teu resultat

També hi ha un servei perquè les institucions verifiquin els resultats

Quan rebré el meu certificat C1 Advanced?

Enviarem el teu certificat al centre de proves aproximadament tres setmanes després de la disposició de les qualificacions. A continuació, el teu centre de proves t’ho enviarà.

  1. Si has fet un examen de paper, t’enviarem el certificat al teu centre set o nou setmanes després de la data de l’examen.
  2. Si has fet un examen d’ordinador, t’enviarem el certificat al teu centre cinc o sis setmanes després de la data de l’examen.
  3.  

Puntuacions en la Cambridge English Scale: C1 Advanced

Depenent de la universitat, l’escola o l’organització a la qual vulgueu sol·licitar-la, se us demanarà que arribeu a una nota o puntuació específica, ja sigui a nivell global o en alguna habilitat específica. Les següents puntuacions s’utilitzaran en C1 Advanced a l’hora de presentar els resultats:

Puntuació en la Cambridge English Scale

Nota

Nivel MCER

200–210

Grade A

C2

193–199

Grade B

C1

180–192

Grade C

C1

160–179

Level B2

B2

L’examen se centra en el nivell C1 del MECR. La prova també proporciona una avaluació fiable del nivell immediatament superior a C1 (Nivell C2) i inferior (Nivell B2).

Les puntuacions entre 142 i 159 també s’inclouen en el C1 Advanced. No rebràs cap certificat, però el teu Informe de Qualificació registrarà la teva puntuació a la Cambridge English Scale.  

A continuació s’il·lustra la relació entre els nivells del MCER, la Cambridge English Scale i les notes que podeu rebre al C1 Advanced:

  

Statement of Results

La declaració de resultats contindrà la informació següent:

  1. puntuació segons la Cambridge English Scale en cadascuna de les quatre habilitats: Lectura, Escriptura, Comprensió auditiva, Expressió oral i ús de l’idioma;
  2. Puntuació de Cambridge English Scale a l’examen global;
  3. (A, B, C, Nivell B2) en la revisió global;
  4. Nivell MCER en la revisió global.

Guia per entendre el vostre informe de qualificació avançada C1 (per a exàmens de gener de 2015 i posteriors)

Descarrega’t un exemple de L’Informe de Qualificació Avançada C1

 

Certificate

Els  certificats se solen enviar als centres examinadors en el termini de dos mesos des de l’examen. Poseu-vos en contacte amb el vostre centre si voleu conèixer la data concreta.

C1 Advanced – Nivell C2
Els candidats excepcionals de vegades demostren una capacitat superior a la del nivell C1. Si obtens una puntuació de 200-210 (nota A) a l’examen, rebràs el certificat que demostra que has assolit el nivell C2.

C1 Advanced – Nivell C1
Si obteniu una puntuació de 180-199 (nota B o C) a l’examen, rebreu el certificat C1 d’anglès avançat amb el nivell C1.

Certificat amb el Nivell B2 Creiem que
és important reconèixer els teus èxits encara que no arribis al Nivell C1. Si el rendiment de la prova està per sota del nivell C1 però dins del nivell B2 (puntuació 160–179), reconeixerem el vostre assoliment amb un certificat de Cambridge English que indiqui que heu demostrat un nivell B2.

Quant de temps és vàlid el meu títol?
El teu títol de Cambridge English no té data de caducitat. Les organitzacions que reconeixen titulacions, com ara universitats, col·legis i empreses, poden decidir durant quin temps accepten qualificacions un cop guanyades; per tant, assegureu-vos sempre de comprovar els seus requisits.

 

Results Online

La manera més ràpida d’obtenir les teves qualificacions és apuntar-te al nostre Servei gratuït de qualificacions en línia (Resultats online). El teu centre de proves autoritzat et proporcionarà la informació que necessites per donar-te d’alta per a aquest servei.

Inscriu-te al Cambridge English Online Qualifications Service

 

Verify my Results

Podeu permetre que empreses, universitats i altres organitzacions verifiquin les vostres qualificacions en línia.  

Simplement envieu-los el vostre número d’identificació i número secret imprès a la confirmació d’entrada, i  poden verificar de forma ràpida, senzilla i segura les vostres notes en línia a www.cambridgeenglish.org/verifiers

 

 TAXES i CALENDARI 21-22

Paper Based Exam

 Data d’examenDeadline
Dissabte 23 d’octubre8 de octubre
Dijous 2 de desembre 17 de novembre
Dissabte 15 de gener21 de desembre
C1 Advanced 209,00 €Dissabte 12 de febrer28 de gener
Divendres 11 de març24 de febrer
Dissabte 9 d’abril25 de març
Dijous 12 de maig27 d’abril
Dimarts 7 de juny20 de maig
Dissabte 16 de juliol1 de juliol

Computer Based Exam

 

 Fecha de examen Plazo
Dissabte 23 d’octubre8 d’octubre
Dijous 2 de desembre 17 de novembre
Dissabte 15 de gener21 de desembre
Dissabte 12 de febrer28 de gener
Divendres 11 de març24 de febrer
Dissabte 9 d’abril25 de març
Dijous 12 de maig27 d’abril
Dimarts 7 de juny20 de maig
Dissabte 16 de juliol1 de juliol

Sol·licituds:  centralexamensfecc@fecc.cat