Listening

La prova de comprensió auditiva avançada C1 consta de quatre parts. A cada part has d’escoltar un o més textos gravats i respondre algunes preguntes. Les gravacions es reprodueixen dues vegades.

Resum

Temps:

Uns 40 minuts

Nombre de parts:

4

Nombre de preguntes:

30

Origen de les gravacions:

Monòlegs: programes de ràdio, discursos, xerrades, conferències, anècdotes, etc.; o amb diversos socis: programes de ràdio, entrevistes, discussions, converses, etc.

 Part 1 (Opció múltiple)

En què consisteix la part 1?

Tres fragments curts de converses multiparella. Hi ha dues preguntes d’opció múltiple per a cada extracte i has de triar A, B o C.

Què he de practicar?

Escoltar la comprensió del sentiment, l’actitud, l’opinió, el propòsit, la funció, l’acord, el curs de l’acció, l’essència, les circumstàncies, etc.

Quantes preguntes hi ha?

6

Com puntuen?

1 punt per cada resposta correcta.

Part 2 (Completar frases)

De què es compon la part 2?

Un monòleg d’aproximadament 3 minuts. Has d’emplenar les frases del full de preguntes amb la informació que has escoltat a la gravació.

Què he de practicar?

Comprensió auditiva de la informació específica i de les opinions expressades.

Quantes preguntes hi ha?

8

Com puntuen?

1 punt per cada resposta correcta.

Part 3 (Opció múltiple)

En què consisteix la part 3?

Una conversa entre dos o més interlocutors d’aproximadament 4 minuts. Heu de respondre algunes preguntes de diverses opcions triant la resposta correcta entre quatre opcions possibles (A, B, C o D).

Què he de practicar?

Comprensió auditiva d’actituds, opinions, acord, essència, sentiment, propòsit del parlant, funció i circumstàncies.

Quantes preguntes hi ha?

6

Com puntuen?

1 punt per cada resposta correcta.

Part 4 (Emparellament múltiple)

De què es compon la part 4?

Una sèrie de cinc monòlegs sobre un tema en concret d’aproximadament 30 segons cadascun. En el full de preguntes hi ha dues tasques i en ambdues cal igualar cadascun dels cinc interlocutors amb una de les vuit possibles respostes.

Què he de practicar?

Comprensió auditiva de l’essència, actitud, opinió, punts principals, propòsit i sentiment de l’orador; interpretació del context.

Quantes preguntes hi ha?

10

Com puntuen?

1 punt per cada resposta correcta.