Reading and Writing

Las proves de comprensió de lectura i expressió escrita (Reading & Writing) per a l’examen A1 Movers consta de sis parts. Cada part comença amb con un o dos exemples. La canalla ha d’escriure correctament les respostes a totes les parts que composen la prova de comprensió de lectura i expressió escrita.

Resum

Temps:30 minuts aprox.
Nombre de parts:6
Nombre de preguntes:35 preguntes
Qualificació:Un màxim de 5 escuts

Part 1

De què es compon la part 1?A l’esquerra hi ha vuit imatges de coses amb la paraula anglesa sota. A la dreta hi ha cinc definicions (frases que descriuen o expliquen cinc de les vuit coses que hi ha a l’esquerra). La canalla ha d’escollir quina imatge es correspon amb cada definició i copiar la paraula correcta sota.
Què haurien de practicar nens i nenes?Llegir definicions breus i emparellar-les amb paraules. Escriure paraules.
Quantes preguntes hi ha?5

Part 2

De què es compon la part 2?Una conversa breu entre dues persones. La canalla ha de decidir què diu el segon interlocutor en cada ocasió (A, B o C).
Què haurien de practicar nens i nenes?Lectura d’una conversa. Elecció de les respostes correctes.
Quantes preguntes hi ha?6

Part 3

De què es compon la part 3?Un text on falten algunes paraules (espais en blanc). Rere el text hi ha algunes imatges petites acompanyades de paraules. La canalla ha de decidir quina paraula va en cada espai en blanc i copiar-la. A l’última pregunta han d’escollir el títol més adient per al text dintre els tres possibles.
Què haurien de practicar nens i nenes?Llegir per tal de trobar informació específica i captar l’essencial (la idea principal d’un text). Copiar paraules.
Quantes preguntes hi ha?6

Part 4

De què es compon la part 4?Un text amb algunes paraules que falten (espais en blanc). Després del número de línia on falta cada paraula hi ha tres possibles respostes. La canalla ha de decidir quina resposta és la correcta i copiar-la a l’espai en blanc.
Què haurien de practicar nens i nenes?Lectura i comprensió d’un text basat en dades. Gramàtica simple. Copiar paraules.
Quantes preguntes hi ha?5

Part 5

De què es compon la part 5?Una història en tres parts. Cada part de la història té associada una imatge. Després de cada part de la història, la canalla ha de completar les frases sobre la història utilitzant una, dues o tres paraules.
Què haurien de practicar nens i nenes?Llegir una història. Completar frases.
Quantes preguntes hi ha?7

Part 6

De què es compon la part 6?Una imatge amb indicadors de frases. La canalla ha de completar les frases, respondre les preguntes i escriure frases completes sobre la imatge.
Què haurien de practicar nens i nenes?Completar frases, respondre preguntes i escriure frases sobre una imatge.
Quantes preguntes hi ha?6